Bulgarian English Dutch Polish Romanian Ukrainian
079 303 00 82 1010 New York, NY 10018 US Monday - Thursday 09:30-16:30 | Fri 09:30-14:00 Maandag - Donderdag 09:30-16:30 | Vrijdag 09:30-14:00 Poniedziałek - Czwartek 09:30-16:30 | Piątek 09:30-14:00
Bulgarian English Dutch Polish Romanian Ukrainian

Polityka Antydyskryminacyjna

Ogolne 

Działalność biznesowa Pay-Send B.V. ma na celu zapewnienie osobom poszukującym pracy równych szans w pracy, niezależnie od ich wieku, płci, stanu cywilnego, orientacji seksualnej, życia, przekonań politycznych lub religijnych, rasy, pochodzenia etnicznego lub narodowości. 

W procesie rekrutacji i selekcji osoby poszukujące pracy są traktowane jednakowo, ponieważ są oceniane wyłącznie na podstawie kryteriów związanych z pracą. 

 

Cel 

Celem tej polityki jest jasne i przejrzyste dla pracowników i osób trzecich: 

 1. Co Pay-Send B.V. rozumie poprzez dyskryminację;
 2. Jaka jest pozycja Pay Send B.V. wobec żądań dyskryminacji
 3. Reakcje Pracownikow:
 4. Czego oczekuje się i jak zachowuja sie pracownicy podczas pracy, (w celu wsparcia działalności biznesowej) związanej z rekrutacją i selekcją;
 5. Gdzie pracownik może udać się na konsultacje i/lub zgloszenie;
 6. Odpowiedzialosc pracodawcy.

 

 1. Definicja dyskryminacji

Przez dyskryminację rozumie się: dokonywanie bezpośrednich i pośrednich rozróżnień między osobami ze względu na wiek, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, przekonania polityczne lub religijne, rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość. 

Dyskryminacja obejmuje również wyraźnie odpowiadanie na prośby klientów o dokonanie rozróżnienia między osobami w procesie rekrutacji i selekcji na podstawie kryteriów, które nie są konieczne lub nieistotne dla prawidłowego wykonywania stanowiska.. 

 1. Punkt widzenia Pay-Send B.V.
 1. a. Pay-Send B.V. odrzuca wszelkie formy dyskryminacji. 
 1. b. Prośby klientów o uwzględnienie określonych kryteriów w procesie rekrutacji i selekcji będą honorowane tylko w przypadku obiektywnego uzasadnienia. 

Istnieje obiektywne uzasadnienie, jeśli wybór na żądanych kryteriach: 

 • Służy uzasadnionemu celowi. Oznacza to, że istnieje dobry powód związany z pracą, aby wybrać odpowiednie kryteria podczas rekrutacji i selekcji (przykładem uzasadnionego celu jest bezpieczeństwo);
 • Wyniki w osiągnięciu uzasadnionego celu jak i odpowiednie do tego srodki;
 • W rozsądnej proporcji do celu istnieje proporcjonalność do jego stosunku;
 • Jest niezbedny, ponieważ nie ma innego, mniej dyskryminującego sposobu osiągnięcia celu, kryterium konieczności jest spełnione
 1. c. Pay-SendV. nie toleruje dyskryminujacego traktowania pracowników przez osoby trzecie. Zatrudnieni są tutaj również pracownicy, którzy wykonują pracę pod kierunkiem i nadzorem zleceniodawcy.

 

 1. Reakcje Pracownikow
 1. a. Pracownicy mają własną odpowiedzialność za bycie czujnym na prośby klientów o charakterze dyskryminacyjnym, za uznawanie takich próśb i dopilnowanie, aby nie została podjęta współpraca. 
 1. b. Jeśli pracownik ma wątpliwości, czy istnieje obiektywne uzasadnienie prośby klienta o uwzględnienie określonych kryteriów podczas rekrutacji i selekcji lub ma pytania dotyczące sposobu obsługi wniosku, może udać się na konsultację. z Leonem Iwaniukiem (wlasciciel). 
 1. C. Jeśli pracownik stwierdzi dyskryminację i chce zgłosić nadużycia lub wykroczenia i/lub ma problem z zaufaniem, może skontaktować się z Leonem Iwaniukiem (wlasciciel). 

 

 1. Odpowiedzialnosc pracodawcow

Pay-Send B.V. jest odpowiedzialny za: 

 1. a. Tworzenie bezpiecznej atmosfery pracy, w której ludzie traktują się nawzajem z szacunkiem, jest miejsce na konstruktywne konsultacje i niepożądane zachowania w jakiejkolwiek formie, które są zapobiegane i zwalczane;
 2. Świadomość i realizacja tej polityki antydyskryminacyjnej. Obejmuje to zapewnienie, że pracownicy:
 • sa poinformowani i zapoznani z polityką. Osiąga się to poprzez udostępnienie tej polityki wszystkim pracownikom i opublikowanie tej polityki na stronie internetowej.
 • otrzymali odpowiednie instrukcje, jak rozpoznać dyskryminację i dyskryminujące prośby. Realizuje się to w następujący sposób; za pośrednictwem plakatu dotyczącego dyskryminacji, który jest widoczny w miejscu i podanie strony informacyjnej https://www.nbbu.nl/themas/discrination-op-de-arbeidsmarkt/ oraz o zapoznanie się z wyświetlanymi na nim informacjami i filmami pomocniczymi
 • być przygotowanym na sytuację, w której zostanie skonfrontowany z dyskryminującą prośbą i wiedza jak prowadzić i odwrócić rozmowę z klientami na podstawie aktywnego wykorzystywania dyskryminacji ze strony NBBU jako wytycznej i omawiania dyskryminujących żądań w każdym przypadku z osobna. 
 1. Ocena i dostosowanie tej polityki.